Metodologija

V aplikaciji so zbrani podatki o občinah in podatki s področja dolgotrajne oskrbe v Sloveniji po občinah. Podatki so razdeljeni na dva vsebinska sklopa:

 • pregled po občinah, kjer lahko pregledate demografske podatke, podatke o oskrbi starejših za izbrano občino in njeno mesto v zaporedju občin, urejenem po velikosti vsakega kazalca;
 • zemljevid mreže institucij in skupnostnih oblik oskrbe starejših na zemljevidu Slovenije.

Viri podatkov:

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (IRSSV):
 • Podatki o izvajanju pomoči družini na domu (občine)
 • Podatki o oskrbovanih stanovanjih (občine)
 • Podatki o programih za starejše, ki jih sofinancira MDDSZ (občine)
Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ):
 • Podatki o izvajalcih z dovoljenjem za delo (občine)
Skupnost socialnih zavodov Slovenije (SSZS):
 • Podatki o socialnovarstvenih zavodih (občine, regije)
Statistični urad Republike Slovenije (SURS):
 • Statistični kazalniki (občine)
 • Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, polletno (2016H2)
 • Prebivalstvo - izbrani kazalniki, občine, Slovenija, polletno (2016H2)
Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS):
 • Podatki o projektu Starejši za starejše (občine)

Seznam podatkov po virih

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (v %) (Vir: SURS)
 • Prebivalstvo - izbrani kazalniki, občine, Slovenija, polletno (Vir: SURS, 2000H2; SURS, 2005H2; SURS, 2010H2; SURS, 2015H2; SURS, 2016H2)
Demografski podatki o občinah (Vir: SURS)
 • Gostota naseljenosti (preb/km2), (Vir: SURS, 1. 7. 2016)
 • Indeks staranja za moške, (Vir: SURS, 1. 7. 2016)
 • Indeks staranja za ženske, (Vir: SURS, 1. 7. 2016)
 • Indeks staranja, (Vir: SURS, 1. 7. 2016)
 • Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev), (Vir: SURS, 2016)
 • Povprečna starost prebivalcev (leta), (Vir: SURS, 1. 7. 2016)
 • Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev), (Vir: SURS, 2016)
 • Stopnja delovne aktivnosti, (Vir: SURS, 2016)
 • Umrli (na 1.000 prebivalcev), (Vir: SURS, 2016)
 • Živorojeni (na 1.000 prebivalcev), (Vir: SURS, 2016)
Oskrbovana stanovanja (Vir: IRSSV; Google zemljevidi)
 • Občina, naziv, naslov oskrbovanega stanovanja (Vir: IRSSV, 2015)
 • Zemljepisna dolžina in širina lokacije oskrbovanega stanovanja (Vir: Google Zemljevidi, 4. 9. 2017)
Podatki o projektu Starejši za starejše (Vir: ZDUS)
 • Število aktivnih prostovoljk/-cev (Vir: ZDUS, 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016)
 • Število starejših v programu (Vir: ZDUS, 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016)
Podatki o programih za starejše, ki jih sofinancira MDDSZ (Vir: IRSSV)
 • Podatki o sedežu programa za starejše - ime izvajalca, naslov programa, sedež izvajalca programa za starejše (IRSSV, 2016)
Pomoč na domu – javna mreža (Vir: IRSSV)
 • Cena storitve (v EUR) za uporabnike ob delavnikih na uro (Vir: IRSSV, 31. 12. 2016)
 • Dostopnost storitve ob delavnikih popoldne, sobotah, nedeljah in praznikih (Vir: IRSSV, 31. 12. 2016)
 • Ekonomska cena (v EUR) storitve na uro (Vir: IRSSV, 31. 12. 2016)
 • Izvajalec storitve (Vir: IRSSV, 31. 12. 2016)
 • Odstotek (v %) oseb, starih 65 let in več, ki je vključen v storitev pomoč na domu v občini (IRSSV, 31. 12. 2016); večji delež kaže na bolj razvito varstvo starejših v skupnosti. Ciljni odstotek, opredeljen v Nacionalnem programu socialnega varstva 2013-2020 (Uradni list RS, št. 39/2013, 6. 5. 2013), je 3,5%. Izračunan odstotek ne sovpada nujno s prikazanim indeksom v glavi, saj indeks zaradi primerljivosti z institucionalnim varstvom predstavlja podatke za leto 2015.
 • Rast števila uporabnikov (Vir: IRSSV, 2012-2016)
 • Spreminjanje cen storitve (v EUR) (Vir: IRSSV, 2012-2016)
 • Spreminjanje deleža (v %) sofinanciranja občine (Vir: IRSSV, 2012-2016)
 • Subvencija občine (v %) (Vir: IRSSV, 31. 12. 2016)
 • Število uporabnikov storitve pomoč na domu (Vir: IRSSV, 31. 12. 2016)
Pomoč na domu izven mreže javne službe in socialni servis (Vir: MDDSZ; Google zemljevidi)
 • Občina, naziv, naslov ponudnika socialnega servisa (Vir: MDDSZ, 2017)
 • Zemljepisna dolžina in širina lokacije socialnega servisa (Vir: Google zemljevidi, 4. 9. 2017)
Socialno-varstveni zavodi (Vir: SSZS; Google zemljevidi)
 • Cena oskrbnega dne (v EUR) za oskrbo 1 in oskrbo 4 (Vir: SSZS, 3. 5. 2017)
 • Ime doma upokojencev (Vir: SSZS, 18. 4. 2017)
 • Status doma (Vir: SSZS, 18. 4. 2017)
 • Storitve, ki jih dom ponuja (Vir: SSZS, 31. 12. 2014)
 • Število oskrbovancev po spolu, število vseh mest (Vir: SSZS, 31. 12. 2016)
 • Odstotek prebivalcev, starih 65 let ali več, v institucionalni oskrbi (indeks1): Odstotek starejših od 65 let, vključenih v institucionalno oskrbo na dan 31. 12. 2016 (domove za starejše in kombinirane socialno-varstvene zavode). Višji odstotek kaže na bolj razvito institucionalno varstvo. Ciljni odstotek, opredeljen v Nacionalnem programu socialnega varstva 2013-2020 (Uradni list RS, št. 39/2013, 6. 5. 2013), je 4,8%. Število oskrbovancev smo utežili s povprečnim deležem starejših od 65 let v institucionalni oskrbi (87 %).
 • Zemljepisna dolžina in širina lokacij socialno-varstvenih zavodov oziroma domov za upokojence (Vir: Google Zemljevidi, 4. 9. 2017)
Starostna piramida (Vir: SURS)
 • Prebivalstvo po petletnih starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, polletno (Vir: SURS, 2016H2)

Nekateri od prikazanih kazalcev so izračunani iz kombinacije podatkov. Izračunani so na naslednji način:

Gostota prebivalstva: število prebivalcev na 1 km2 ozemlja (Vir: SURS, 2016H2). Kaže gostoto poseljenosti občine. Večja gostota pomeni več ljudi, posredno lahko tudi večjo urbanizacijo, gospodarsko aktivnost in družbeni proizvod.

Naravni prirast: Razlika med številom rojstev in številom smrti na 1000 prebivalcev.

Indeks staranja: število starejših od 65 let na 100 mlajših od 15 let. Kaže, kako »staro« je prebivalstvo. Večji indeks kaže, da dobiva starostna piramida obliko gobe (manj mladih, več starih), da se prebivalstvo stara in je najverjetneje naravni prirastek prebivalstva negativen.

Stopnja delovne aktivnosti starejših oseb: delež delovno aktivnih oseb, starih od 55 do 64 let, v celotnem prebivalstvu iste starosti. število prebivalcev starih med 15 in 65 let na 100 prebivalcev starejših od 65 let ali mlajših od 15 let. Kaže, kolikšen je delež aktivnega prebivalstva. Večja stopnja kaže, da prebivalstvo stara in je najverjetneje naravni prirastek prebivalstva negativen.

Odstotek prebivalcev, starih 65 let ali več, v institucionalni oskrbi (indeks1): Odstotek starejših od 65 let, vključenih v institucionalno oskrbo na dan 31. 12. 2015 (domove za starejše in kombinirane socialno-varstvene zavode). Višji odstotek kaže na bolj razvito institucionalno varstvo. Ciljni odstotek, opredeljen v Nacionalnem programu socialnega varstva 2013-2020 (Uradni list RS, št. 39/2013, 6. 5. 2013), je 4,8%. Število oskrbovancev smo utežili s povprečnim deležem starejših od 65 let v institucionalni oskrbi (87 %).

Odstotek prebivalcev, starih 65 let ali več, vključenih v pomoč na domu (indeks2): Odstotek starejših od 65 let, vključenih v pomoč na domu na dan 31. 12. 2016. Večji delež kaže na bolj razvito varstvo starejših v skupnosti. Ciljni odstotek, opredeljen v Nacionalnem programu socialnega varstva 2013-2020 (Uradni list RS, št. 39/2013, 6. 5. 2013), je 3,5%.