Metodologija

V aplikaciji so zbrani podatki o občinah in podatki s področja dolgotrajne oskrbe v Sloveniji po občinah. Podatki so razdeljeni na dva vsebinska sklopa:

 • pregled po občinah, kjer lahko pregledate demografske podatke, podatke o oskrbi starostnikov za izbrano občino in njeno mesto v zaporedju občin urejenem po velikosti vsakega kazalca;
 • zemljevid mreže institucij in skupnostnih oblik oskrbe starostnikov na zemljevidu Slovenije.

Viri podatkov:

Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ):
 • Podatki o izvajalcih z dovoljenjem za delo (občine)
Statistični urad Republike Slovenije (SURS):
 • Statistični kazalniki (občine)
 • Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, polletno (2015H2)
Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS):
 • Podatki o projektu Starejši za starejše (občine)
Skupnost socialnih zavodov Slovenije (SSZS):
 • Podatki o socialnovarstvenih zavodih (občine, regije)
Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (IRSSV):
 • Podatki o pomoči družini na domu (občine)
 • Podatki o oskrbovanih stanovanjih (občine)

Seznam podatkov po virih

Demografski podatki o občinah Vir: SURS, Statistični kazalniki, občine, Slovenija
 • Število prebivalcev v občini, 31. 12. 2015
 • Gostota prebivalstva (preb/km2), 1. 7. 2013
 • Živorojeni (na 1.000 prebivalcev), 2013
 • Umrli (na 1.000 prebivalcev), 2013
 • Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2013
 • Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2013
 • Povprečna starost prebivalcev (leta), 1. 7. 2013
 • Indeks staranja, 1. 7. 2013
 • Indeks staranja za moške, 1. 7. 2013
 • Indeks staranja za ženske, 1. 7. 2013
Starostna piramida
 • Vir: SURS - Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, polletno (2015H2)
Število/odstotek starejših od 65 let
 • Vir: SURS - Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, polletno (2000H2, 2005H2, 2010H2, 2015H2)
Pomoč na domu – javna mreža (Vir: IRSSV, 31. 12. 2015)
 • Izvajalec storitve (31. 12. 2015)
 • Realizacija storitve, odstotek oseb, starih 65 let in več, ki je vključen v storitev pomoč na domu (31. 12. 2015) – izračunana realizacija ne sovpada nujno s prikazanim indeksom v glavi, saj indeks zaradi primerljivosti z institucionalnim varstvom predstavlja podatke za leto 2014.
 • Število uporabnikov storitve pomoč na domu (31. 12. 2015)
 • Cena storitve za uporabnike ob delavnikih na uro (31. 12. 2015)
 • Ekonomska cena storitve na uro (31. 12. 2015)
 • Subvencija občine (v %) (31. 12. 2015)
 • Dostopnost storitve ob vikendih in praznikih (31. 12. 2015)
 • Rast števila uporabnikov (2012-2015)
 • Spreminjanje cen storitve (2012-2015)
 • Spreminjanje sofinanciranja občine (2012-2015)
Oskrbovana stanovanja - Vir: IRSSV (2015)
 • Število najemnih stanovanj
 • Število lastniških stanovanj
 • Skupno število stanovanj
Podatki o projektu Starejši za starejše (1. 1. 2015 - 31. 12. 2015) Vir: ZDUS
 • Število aktivnih prostovoljcev in prostovoljk
Socialno-varstveni zavodi (31. 12. 2014) Vir: SSZS (2014)
 • Ime doma upokojencev
 • Status doma
 • Storitve, ki jih dom ponuja
 • Št. oskrbovancev po spolu, število vseh mest in odstotek zasedenosti, 31. 12. 2014
 • Cene storitev (31. 12. 2014)

Nekateri od prikazanih kazalcev so izračunani iz kombinacije podatkov. Izračunani so na naslednji način:

Gostota prebivalstva: število prebivalcev na 1 km2 ozemlja. Kaže gostoto poseljenosti občine. Večja gostota pomeni več ljudi, posredno lahko tudi večjo urbanizacijo, gospodarsko aktivnost in družbeni proizvod.

Naravni prirast: Razlika med številom rojstev in številom smrti na 1000 prebivalcev.

Indeks staranja: število starejših od 65 let na 100 mlajših od 15 let. Kaže, kako »staro« je prebivalstvo. Večji indeks kaže, da dobiva starostna piramida obliko gobe (manj mladih, več starih), da se prebivalstvo stara in je najverjetneje naravni prirastek prebivalstva negativen.

Stopnja delovne aktivnosti starejših oseb: delež delovno aktivnih oseb, starih od 55 do 64 let, v celotnem prebivalstvu iste starosti. število prebivalcev starih med 15 in 65 let na 100 prebivalcev starejših od 65 let ali mlajših od 15 let. Kaže, kolikšen je delež aktivnega prebivalstva. Večja stopnja kaže, da prebivalstvo stara in je najverjetneje naravni prirastek prebivalstva negativen.

Odstotek prebivalcev, starejših od 65 let v institucionalni oskrbi (indeks1): Odstotek starejših od 65 let vključenih v institucionalno oskrbo na dan 31. 12. 2014 (domove za stare in sorodne ustanove). Večji delež kaže na bolj razvito institucionalno varstvo. Ciljni odstotek opredeljen v Nacionalnem programu socialnega varstva 2013-2020 (Uradni list RS, št. 39/2013, 6. 5. 2013) je 4,8%. Število oskrbovancev smo utežili s povprečnim deležem starejših od 65 let v institucionalni oskrbi (87 %).

Odstotek prebivalcev starejših od 65 let vključenih v pomoč na domu (indeks2): Odstotek starejših od 65 let, vključenih v pomoč na domu na dan 31. 12. 2014. Večji delež kaže na bolj razvito varstvo starejših v skupnosti. Ciljni odstotek opredeljen v Nacionalnem programu socialnega varstva 2013-2020 (Uradni list RS, št. 39/2013, 6. 5. 2013) je 3,5%.